Powitanie, Zaloguj się

Kategorie

Szukaj

Producenci

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SZKLO-PORCELANY.COM

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki zawierania umów sprzedaży

 6. Sposoby płatności

 7. Koszt, termin i sposoby dostawy

 8. Gwarancja produktu

 9. Tryb postępowania reklamacyjnego

 10. Prawo odstąpienia od umowy

 11. Własność intelektualna

 12. Postanowienie dotyczące przedsiębiorców (B2B)

 13. Pliki "Cookies"

 14. Postanowienia końcowe

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Cel i zakres zbierania danych

 3. Podstawa przetwarzania danych

 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 5. Postanowienia końcowe

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem http://www.szklo-porcelany.com prowadzony jest przez Annę Helt wykonującą działalność gospodarczą pod nazwąAnna Helt Skład Handlowy Szkła I Porcelany "IRENA" Hurtownia Art. Spożywczo-Przemysłowych Anna Helt wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności 77-400 Złotów ul. Domańskiego 7 z siedzibą w Złotowie, ul. Ks. Dr. Bolesława Domańskiego 7, 77-400 Złotów, NIP: 5580002773, REGON: 090003882, adres poczty elektronicznej (mail): info@szklo-porcelana.com, tel. : tel/fax 067 265 31 67

 2. Sklep Internetowy www.szklo-porcelany.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.szklo-porcelany.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.szklo-porcelany.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 6. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

 7. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 8. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.szklo-porcelany.com/ należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem http://www.szklo-porcelany.com/ użyte są w celach informacyjnych.

 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.szklo-porcelany.com umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.szklo-porcelany.com umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

 8. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem http://www.szklo-porcelany.com

 9. SPRZEDAWCA,USŁUGODAWCAAnna Helt wykonująca działalność gospodarczą pod nazwąAnna Helt Skład Handlowy Szkła I Porcelany "IRENA" Hurtownia Art. Spożywczo-Przemysłowych Anna Helt, 77-400 Złotów ul. Domańskiego 7 z siedzibą w Złotowie, ul. Ks. Dr. Bolesława Domańskiego 7, 77-400 Złotów, NIP: 5580002773, REGON: 090003882.

 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 11. UMOWASPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 12. USŁUGOBIORCAosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 13. USŁUGAELEKTRONICZNAusługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 14. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

 15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 1. RODZAJIZAKRESUSŁUGELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 1. zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,

 2. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,

 3. bezpłatne udostępnianie informacji w formie Newslettera.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 1. Komputer z dostępem do Internetu.

 2. Dostęp do poczty elektronicznej.

 3. Przeglądarka internetowa.

 4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 5. Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.

 4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 5. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.

 7. Zamówienia można składać:

 1. poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy www.szklo-porcelany.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.helt@onet.pl

 3. telefonicznie pod numerem telefonu +48 698 618 522

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia.

 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

 • oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,

 • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

 • oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).

 1. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 8 pkt. b zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 1. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 2. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę VAT w Formularzu Zamówienia należy wszystkie, niezbędne dane do jej wystawienia.

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem

 2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
  58 1020 3844 0000 1602 0008 5613(PKO BP) Anna Helt Skład Handlowy Szkła I Porcelany "IRENA" Hurtownia Art. Spożywczo-Przemysłowych Anna Helt, 77-400 Złotów ul. Domańskiego 7 z siedzibą w Złotowie, ul. Ks. Dr. Bolesława Domańskiego 7, 77-400 Złotów, NIP: 5580002773, REGON: 090003882. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

 3. Płatność za pośrednictwem serwisu PayU.pl, PayPal.pl oraz Przelewy24.pl

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 2. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 3. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 4. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisów PayU.pl, PayPal.pl oraz Przelewy24.pl Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Wyżej wymienione serwisy umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS bądź DPD.

 3. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 1. Czas kompletowania Produktu, wynosi do 2 Dni Roboczych.

 2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika do 2 Dni Roboczych.

 

 1. GWARANCJA PRODUKTU

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym posiadają gwarancję producenta, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Okres gwarancji producenta, na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy wynosi 24 miesiące i jest liczony jest od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

 

 1. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

 1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres anna.helt@onet.pl lub pisemnie na adres: ul. Ks. Dr. Bolesława Domańskiego 7, 77-400 Złotów.

 3. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Ks. Dr. Bolesława Domańskiego 7, 77-400 Złotów.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.helt@onet.pl

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

 8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

 1. PLIKI "COOKIES"

 1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy (Klienta) ustawień przeglądarki jestrównoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy (Klienta). Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.szklo-porcelany.com, z wyłączeniem treści opisanych w Rozdziale I pkt. 8, korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Annę Heltwykonującą działalność gospodarczą pod nazwąAnna Helt Skład Handlowy Szkła I Porcelany "IRENA" Hurtownia Art. Spożywczo-Przemysłowych Anna Helt, ul. Ks. Dr. Bolesława Domańskiego 7, 77-400 Złotów, NIP: 5580002773, REGON: 090003882. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości stronywww.szklo-porcelany.com, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.szklo-porcelany.comstanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

    1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

    2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

    3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

    4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

    5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

    6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 1. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 2. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Cel i zakres zbierania danych

 3. Podstawa przetwarzania danych

 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 5. Postanowienia końcowe

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.szklo-porcelany.com jest Anna Helt wykonująca działalność gospodarczą pod nazwąAnna Helt Skład Handlowy Szkła I Porcelany "IRENA" Hurtownia Art. Spożywczo-Przemysłowych Anna Helt, 77-400 Złotów ul. Domańskiego 7 z siedzibą w Złotowie, ul. Ks. Dr. Bolesława Domańskiego 7, 77-400 Złotów, NIP: 5580002773, REGON: 090003882, adres poczty elektronicznej: info@szklo-porcelana.com zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.

 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

  1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

 1. Imię i nazwisko, nazwa firmy,

 2. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

 3. Numer telefonu,

 4. Numer NIP,

 5. Adres e-mail.

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

 2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

 

  1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.

 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

 2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w ust. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (ust. 2 pkt. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

  1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: info@szklo-porcelana.com

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

 2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Anna Helt Skład Handlowy Szkła I Porcelany "IRENA" Hurtownia Art. Spożywczo-Przemysłowych Anna Helt wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności 77-400 Złotów ul. Domańskiego 7 z siedzibą w Złotowie, ul. Ks. Dr. Bolesława Domańskiego 7, 77-400 Złotów, NIP: 5580002773, REGON: 090003882, adres poczty elektronicznej (mail): info@szklo-porcelana.com, tel. : tel/fax 067 265 31 67

 

2. W przypadku pytań oraz zamiaru realizacji praw w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem ul. Ks. Dr. Bolesława Domańskiego 7, 77-400 Złotów lub pod adresem: info@szklo-porcelana.com

 

3. Dane będą przetwarzane w celu związanym z wykonywaniem umowy, realizacją zamówień, wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania współpracy oraz przez czas niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem.

 

5. Dane mogą zostać udostępnione lub przekazane podmiotom zewnętrznym w celu i zakresie wykonywania obowiązków umownych Administratora (JAS-FBG S.A. , NIP: 6330003565; DPD POLSKA SP.Z O.O., NIP 526020411; INPOST S A, NIP: 6793087624; POCZTA POLSKA SA, NIP:5250007313;)

 

6. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 

9. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych


O nas

Nasz sklep internetowy jest obecnie jednym z liderów branży szkła i porcelany w Polsce, staramy się aby produkty które oferujemy spełniały oczekiwania naszych klientów. Proponujemy niskie ceny w połaczeniu z najwyższą jakością.

Kontakt z nami

 • Phone tel/fax 067 265 31 67
 • Mail info@szklo-porcelana.com
 • Szkło i Porcelana - szklo-porcelana.com - 2012